Server Time

Jul 24, 2024

12:33:55

+977 057 526301

Support: drc@nitc.gov.np

Other Resources


SN lang.name lang.action
1 सरकारी कार्यालयको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका २०७८ 2022-07-11
2 सरकारी निकायका मोवाइल एप्पहरुको मापदण्ड – 2075 2022-07-11
3 Electronic Transactions Act, 2063 (English) 2022-07-11
4 Electronic Transactions Act, 2063 (Nepali) 2022-07-11
5 Electronic Transaction Rules 2064 (English) 2022-07-11
6 Electronic Transaction Rules 2064 (Nepali) 2022-07-11
7 Digital Nepal Framework V8.4 15 July 2019 2022-07-11