Server Time

Jun 18, 2024

12:59:10

+977 057 526301

Support: drc@nitc.gov.np

सरकारी केन्द्रिकृत ईमेल सम्बन्धित बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु

सरकारी केन्द्रिकृत ईमेल सम्बन्धित बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु

2022-07-10

Category: Informational

Blog

१. नयाँ ईमेल खाता प्राप्त गर्नको लागि नाम, पद, कर्मचारी संकेत नम्बर, मोबाईल, कार्यलयको नाम र कर्मचारीको परीचयपत्रको प्रतिलिपि विवरण सहित आधिकारिक पत्र पठाउनुहोस् वा आधिकारीक ईमेलबाट mailsupport@nitc.gov.np मा ईमेल पठाउनुहोस् ।

२. पासवर्ड बिर्सिएकोमा वा परिवर्तन गर्न परेमा नाम, पद, कर्मचारी संकेत नम्बर, मोबाईल, कार्यलयको नाम र कर्मचारीको परीचयपत्रको प्रतिलिपि विवरण सहित आधिकारिक पत्र पठाउनुहोस् वा आधिकारीक ईमेलबाट mailsupport@nitc.gov.np मा ईमेल पठाउनुहोस् ।

३. Outlook, Thunderbird, or Third-Party Email Clients मा configure गर्न परेमा देहाय बमोजिमको IMAP configuration प्रयोग गर्न सकिनेछ. Android/IOS मा configuration गर्न परेमा Incoming mail server: mail.nepal.gov.np Outgoing mail server: smtp.nepal.gov.np Incoming mail server IMAP: 143 (TLS) or 993 (TLS/SSL) Outgoing mail server SMTP: 587 (TLS) or 465 (TLS/SSL)

Ms-Outlook and Thunderbird मा Configuration गर्न परेमा Incoming mail server: mail.nepal.gov.np Outgoing SMTP: smtp.nepal.gov.np Incoming Port: 143 (TLS) or 993 (TLS/SSL) Outgoing Port: 587 (TLS) or 465 (TLS/SSL) or 25 (default)